Om Konferansen

Bore og riggkonferansen 2021

Krav fra karbonsamfunnet, redusert energibruk, fallende reserver, avanserte rigger og enklere brønner, digitalisering, lave basisrater i langsiktige kontrakter og vinn-vinn samarbeid. Jo, det mangler ikke på utfordringer for bore- og riggvirksomheten på norsk sokkel.

Forbedringsmuligheter er hovedtemaet for Den 8. Bore- og riggkonferansen, der topplederne innen segmentet møtes for å drøfte utfordringer som angår hele leverandørkjeden.

Norsk sokkel har nådd internasjonal anerkjennelse for innovative løsninger, effektivitet og godt samarbeid med bakgrunn i utvikling av store funn. Bakteppet i dag er en sokkel preget av modne felt der utvikling av nye brønner er grunnleggende, men reserver per brønn faller. Det er krevende å identifisere gjenværende reserver, og dette gir økt satsning på leting rundt infrastruktur og tilkobling av funn til de nærliggende installasjonene. Forbedringen som ble oppnådd i 2014-2015 er stanset opp. Riggene er gjerne for store og avanserte.

Forretningspotensialet knyttet til digitalisering er entydig høyt, og de gode eksemplene kommer stadig. Implementeringen tar imidlertid lenger tid enn mange ventet og realitetene er at brønnkostander øker, boretakt faller, nedetid fortsetter og usikkerhet i forventet brønnproduksjon er høy. Samtidig er leverandørenes inntjening lav etter forrige kostnadsreduksjon og ratene låst gjennom langsiktige kontrakter. Dette reduserer leverandørenes handlefrihet, f.eks. i satsingen på utvikling av ny teknologi.

Man ser gode eksempel på godt samarbeid mellom aktørene i operasjoner og prosjekter, men er et åpent og tillitsfullt samarbeid realistisk når riggselskaper ønsker å utvide tjenestespekteret og oljeselskaper utvikler funksjonalitet som en boretjenesteleverandør? Vil annerledes brønnløsninger kreve mindre rigger og alternative fartøyer? Hvorfor taper vi fortsatt store verdier pga. feil og hvordan gjør vi det til et felles mål å redusere dette?  

Disse viktige spørsmål vil adresseres på den 8. Bore- og riggkonferansen i Stavanger 26-27. oktober 2021